طرح تعویض کنتور

طرح تعویض کنتورهای فرسوده با کنتور نو
آسیا انشعاب در نظر دارد طرح تعویض را برای سهولت در فرآیند تعویض کنتورهای فرسوده با کنتورهای نو و به روز و همچنین جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ی ملی (آب) اجرا نماید .
دراین طرح آبفاهای محترم شهری و روستایی میتوانند با تحویل کنتورهای فرسوده ،کنتور نو تحویل بگیرند